+49 151 6474 0410

Nu boeken

TOEPASSINSBEREIK

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening door Chalet AlpinCreek Leogang, jegens de huurder.

De diensten bestaan met name uit de verhuur van accommodatie en voor alle andere daarmee samenhangende diensten van Chalet AlpinCreek: Leogang 43, 5771 Leogang, Salzburg Oostenrijk. Online vermeld op www.alpincreek.com en vertegenwoordigd door Susanne Schimmer en/of Rolf van de Velde.

SLUITING EN BEËINDIGING VAN DE HUUROVEREENKOMST

De huurovereenkomst wordt als bevestigd beschouwd wanneer het appartement door de huurder is aangevraagd en door de eigenaar is bevestigd, en de eventuele in de offerte voorziene (voorschot)betaling door de huurder is voldaan binnen de gestelde voorwaarden.

De op de homepage vermelde prijsopgaven en beschrijvingen zijn niet bindend. Het aanbod (typefouten uitgezonderd) vormt de basis van de huurovereenkomst.

De eigenaar heeft het recht de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de huurder:

(a) het gebruik van de vakantiewoning aanzienlijk belemmert of de rust in de woning ernstig verstoort. Onbeleefd, grof of anderszins grof onredelijk of luidruchtig is en de omgeving ernstig verstoort.

(b) nalaat de hem of haar op verzoek voorgelegde rekening binnen een redelijk gestelde termijn te betalen.

(c) indien de vakantiewoning geboekt is onder misleidende of valse opgave van wezenlijke feiten, bijv. betreffende de persoon van de gast of het doel;

(d) indien hij wordt getroffen door een besmettelijke ziekte of een ziekte die de verblijfsduur overschrijdt;

De eigenaar verplicht zich het chalet in goede staat aan de huurder ter beschikking te stellen, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en/of de gebruikelijke marktpraktijk.

Indien de terbeschikkingstelling van het vakantiechalet onuitvoerbaar is (bv. onbewoonbaar door zware schade, enz.), zal de eigenaar trachten een vergelijkbaar vervangingsobject te regelen; indien dit niet mogelijk is of indien het vervangingsobject niet de goedkeuring van de huurder krijgt, zal de aan de eigenaar betaalde huurprijs worden terugbetaald. Elke verdere aanspraak op vervanging of schadevergoeding is uitgesloten.

In het geval van belemmering van de vakantie of het huurobject door overmacht (bijv. pandemie, brand, slecht weer, kou, of iets dergelijks) is de eigenaar niet aansprakelijk.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE HUURDER

De huurder is verplicht de voor de overdracht van de vakantiewoning en de door hem gebruikte verdere diensten geldende of overeengekomen bedragen aan de verhuurder te betalen. De eindschoonmaak en de toeristenbelasting worden als verplichte extra kosten vermeld en in rekening gebracht.

Voor extra gasten buiten de reeds gereserveerde, wordt een toeslag per persoon berekend, te betalen bij aankomst tegen het tarief vermeld op de website.

De algemene annuleringsvoorwaarden vermeld op de website zijn bindend, maar kunnen worden vervangen door specifieke voorwaarden vermeld in de offerte of bevestiging.

Indien de huurder het contract vóór de aanvang van het verblijf annuleert of later aankomt of vroeger vertrekt dan overeengekomen, is hij verplicht de verhuurder de overeengekomen huurprijs te betalen voor de dagen waarop hij geen gebruik maakt van de gereserveerde vakantiewoning.

Tot twee weken voor de aanvang van het vakantieverblijf kan de huurder verzoeken dat een derde in zijn plaats de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst inzake het vakantieverblijf op zich neemt. De verhuurder kan bezwaar maken tegen de komst van de derde, indien deze niet voldoet aan de bijzondere eisen van een vakantieverblijf of indien wettelijke voorschriften hiermee in strijd zijn. Indien een derde het contract voor een vakantiewoning sluit, zijn hij en de vorige huurder hoofdelijk aansprakelijk tegenover de verhuurder voor de huurprijs en eventuele schade.

De dag van aankomst wordt beschouwd als één huurdag en wordt als zodanig in rekening gebracht.
Op de dag van aankomst staat de vakantiewoning vanaf 15 uur ter beschikking van de huurder.
Op de dag van vertrek moet de huurder de vakantiewoning voor 10 uur verlaten.

Als de huurder op de dag van aankomst niet verschijnt en de verhuurder niet op de hoogte brengt, wordt het contract geacht door de huurder te zijn geannuleerd met ingang van middernacht op de dag van aankomst. De verhuurder kan dan vrij over het goed beschikken.

Indien de huurder geen gebruik maakt van de diensten van de verhuurder (bv. geen volledige bezetting van de bedden, vroegtijdig vertrek), bestaat er geen recht op terugbetaling pro rata.

Ook als de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning, is hij verplicht de overeengekomen vergoeding aan de verhuurder te betalen.

STAAT EN ONDERHOUD VAN DE VAKANTIEWONING

De foto's op de homepage zijn zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor veranderingen aan te brengen in de inrichting en uitrusting van de huuraccommodatie zonder dat dit enige aanspraak van de huurder rechtvaardigt. Ze geven zeker een goed beeld van de situatie.

Het gehuurde chalet moet in schone en contractueel conforme staat aan de huurder worden overhandigd. Mochten er bij de overdracht gebreken zijn of de inventaris onvolledig zijn, dan moet de huurder dit binnen de eerste 24 uur aan de verhuurder meedelen. Anders wordt de vakantiewoning geacht in volledige staat te zijn opgeleverd. Als er in het appartement schade optreedt die door de huurder is veroorzaakt, is de huurder daarvoor aansprakelijk; de huurder is aansprakelijk voor alle personen die hem vergezellen.

De huurder is verantwoordelijk voor de voortdurende, d.w.z. dagelijks vereiste schoonmaak van het gehuurde chalet. Het gehuurde chalet met terras en tuin moet aan het einde van het verblijf worden opgeruimd en de afwas gedaan. De eindschoonmaak wordt uitgevoerd door het personeel van de verhuurder en wordt vermeld en in rekening gebracht als een verplichte extra kosten.

Roken is verboden in het huis. Roken is echter wel toegestaan in de tuin en op het terras met gebruik van de aanwezige asbak.
Indien een directe onderverhuur van de vakantiewoning wordt belemmerd door het roken in de kamers, zullen eventuele schadeclaims dienovereenkomstig aan de huurder in rekening worden gebracht.

De tuin mag alleen zo worden gebruikt dat er geen schade aan de beplanting wordt toegebracht. Het gebruik van tenten en stacaravans is op het terrein niet toegestaan.

Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de vuurplaats is voor rekening van de huurder.

HUISDIEREN

Het meebrengen van huisdieren vereist uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. De huurder is verplicht ons vooraf in kennis te stellen van de wens een of meer huisdieren mee te brengen. Indien wij instemmen met het meebrengen van huisdieren, gebeurt dit tegen een extra vergoeding op voorwaarde dat de huisdieren onder voortdurend toezicht van de huurder staan, vrij zijn van ziektes en verder geen gevaar vormen voor de omgeving.

De huurder is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door de meegebrachte dieren en voor het volgen van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de eigenaar van de dieren.

VERLENING VAN TOEGANG

De eigenaar heeft het recht het chalet, met inbegrip van de fietsenstalling en de tuin, te allen tijde te betreden voor servicedoeleinden en om gevaar af te wenden. Anderzijds zal de eigenaar alles in het werk stellen om elke verstoring van het chalet te voorkomen of tot een minimum te beperken.

DISCLAIMER

De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de huurder of begeleidende personen en voor goederen die door hen in de vakantiewoning inclusief de berging, fietsenstalling, kelder en stookruimte alsmede de tuin zijn gebracht. De verhuurder heeft hier geen verzekering voor afgesloten.

SLOT BEPALINGEN

Bevoegde rechtbank is het district, d.w.z. de plaats waar het chalet zich bevindt en waar de uitvoering van de huurovereenkomst dient te geschieden, in dit geval de arrondissementsrechtbank van Zell am See.

Afwijkende bepalingen
, ook in algemene voorwaarden van de huurder of de eigenaar, zijn niet van toepassing, tenzij deze door de eigenaar uitdrukkelijk schriftelijk zijn erkend.

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De ongeldige bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Alle hier vermelde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard met de boeking!