+49 151 6474 0410

Nu boeken

Gegevens bescherming

Contact

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons van bijzonder belang.

Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (DSGVO, TKG 2003).

In deze informatie over gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze activiteiten bij Chalet AlpinCreek.

Familie Susanne Schimmer & Rolf van de Velde

Leogang 43

5771 Leogang - Oostenrijk

Tel.: +49 151 64 74 04 10

E-mail: Info@AlpinCreek.com

Website: www.AlpinCreek.com

Wij gebruiken de volgende gegevens wanneer u bij ons boekt:

Registratie plicht

Volgens de Oostenrijkse registratiewet bent u verplicht zich bij ons aan te melden met de in de registratiewet genoemde gegevens. Het gaat om de volgende gegevens:

Naam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, land van herkomst, adres inclusief postcode en - in het geval van buitenlandse gasten - soort, nummer, datum en instantie van uitgifte van een reisdocument, alsmede de datum van aankomst en vertrek.

Gasten register

Wij bewaren deze gegevens in een gastenregister op grond van de wettelijke verplichting die ons is opgelegd overeenkomstig de Meldegesetz-Durchführungs-Verordnung (uitvoeringsverordening registratiewet) en bewaren deze gedurende een periode van 7 (zeven) jaar, tenzij de gegevens langer worden verwerkt voor andere doeleinden dan die in deze verklaring inzake gegevensbescherming worden vermeld.

In het geval van een elektronisch gastenregister zullen de gegevens voor dit doel aan een IT-aannemer worden doorgegeven. De gegevens zullen lokaal bij dit bedrijf worden opgeslagen.

Gegevens doorgifte

De aan het land van herkomst gekoppelde gegevenscategorieën "Aankomst", "Vertrek" worden doorgegeven aan de gemeente waar ons Chalet zich bevindt, overeenkomstig de Verordening Toeristische Statistieken. De respectieve toeristisch verkeers bureau (TVB) waarbij wij zijn aangesloten en/of de gemeente moeten ook geaggregeerde gegevens ontvangen over het totale aantal overnachtingen en het aantal personen dat verplicht is de verblijfsbelasting te betalen. Dit gebeurt op basis van de Salzburgse Aufenthalts-abgabegesetz.

Bovendien geven wij uw postcode en uw geboortejaar (in gepseudonimiseerde of geanonimiseerde vorm) door aan onze gemeente en aan onze TVB voor statistische doeleinden met het oog op het opstellen en evalueren van statistieken over herkomst en leeftijd door de vereniging voor toerisme. Deze doorgifte is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) (taak van algemeen belang) en onder f) (dwingende legitieme belangen) van de DSGVO.

U kunt hiertegen te allen tijde bezwaar maken om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie (art. 21 lid 1 DSGVO).

Juridische grondslag gegevens verwerking

De verwerking overeenkomstig de bovenstaande punten is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder c, van het DSGVO (nakoming van een wettelijke verplichting).

Gasten kortings kaarten

U heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van een gastenkaart. Met deze gastenkaart krijgt u korting en/of diensten bij verschillende bedrijven in de regio (bv. korting op de toegangsprijs). De gastenkaart is geldig voor de duur van uw verblijf bij ons.


Afgifte van de gastenkaart

De gastenkaart wordt afgegeven door de verhuurder. Afhankelijk van het door het TVB en/of de verhuurder gebruikte gastenkaartsysteem, wordt de kaart afgegeven in de vorm van een elektronisch gegenereerde gastenkaart.


Verwerkte persoonsgegevens

Zowel voor de elektronisch gegenereerde gastenkaart worden de volgende persoonsgegevens, die uit de inschrijvingsgegevens (zie punt 1 hierboven) worden afgeleid, verwerkt:

Voornaam, achternaam, geboortedatum en duur van het verblijf (aankomst/vertrek), land van herkomst, postcode.

Indien de gastenkaart wordt verstrekt in de vorm van het "registratiebewijs", bevat dit de inhoud overeenkomstig de registratiewetgeving (zie bovenstaand punt "Registratiegegevens"). In dat geval vindt er geen elektronische verwerking plaats ten behoeve van de gastenkaart.

Bij gebruik van de gastenkaart worden ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: Gegevens over de gebruikscyclus van de respectieve kaart, het gebruik van de dienst, boekingen, registratie van transacties, facturatiegegevens, verwijzing naar de registratiegegevens en de logiesverstrekker.

De gegevens zijn noodzakelijk om enerzijds de identiteit en anderzijds de geldigheidsduur van de gastenkaart bij de respectieve dienstverlener vast te stellen en de afrekening van de prestaties tussen de dienstverleners, het TVB en, in voorkomend geval, de verhuurders mogelijk te maken.


Rechtsgrondslag voor de verwerking

De verwerking van gegevens ten behoeve van de gastenkaart is ofwel gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 par. 1 lit a DSGVO) of, indien de gastenkaart deel uitmaakt van de dienstverlening in het kader van de logiesovereenkomst, ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst (Art. 6 par. 1 lit b DSGVO).

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, hetzij mondeling bij de aanbieder van de accommodatie, hetzij schriftelijk op het e-mailadres (zie onderstaande contactgegevens).

Werking van het gastenkaartsysteem

Het gastenkaartsysteem wordt beheerd door de plaatselijke touristisch verkeers buro ("TVB"). Ook plaatselijke logiesverstrekkers en plaatselijke bedrijven ("dienstverleners") zijn hierbij betrokken. De voor de gastenkaart verwerkte gegevens worden na 48 (achtenveertig) maanden gewist.


Ontvangers van de gegevens

De gegevens die ten behoeve van de gastenkaart worden verwerkt, worden door de lokale TVB ontvangen met het oog op de facturering aan de dienstverleners en/of logiesverstrekkers.

De individuele dienstverleners die op basis van de gastenkaart diensten met korting verlenen, ontvangen de gegevens ook voor zover u ten aanzien van deze bedrijven van de gastenkaartdiensten gebruik maakt.

Om aanspraak te kunnen maken op uitkeringen, moet u de desbetreffende gastenkaart, waarop de gegevens staan vermeld, aan de dienstverlener tonen en dus zelf bekendmaken. De dienstverlener controleert vervolgens of de gastenkaart (nog) geldig is, meestal door de streepjescode op de gastenkaart te lezen en de gegevens van de streepjescode door te sturen naar onze IT-aannemer. Daarbij worden ook persoonsgegevens aan de ondernemer doorgegeven, met name ook uw identiteitsgegevens (ter controle van uw identiteit en geboortedatum).

Andere verwerking van uw gegevens

In beginsel verwerken wij alleen gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor de sluiting of de uitvoering van het contract. Indien u ons ook uw toestemming hebt gegeven, zullen wij uw gegevens verwerken zodat wij u informatie over onze diensten kunnen sturen, totdat u die toestemming weer intrekt. Daarbij maken wij gebruik van de volgende communicatiekanalen, mits u deze aan ons heeft genoemd: Telefoon, e-mail, SMS, post of sociale mediakanalen.

Gegevens vernietiging

Uw persoonsgegevens en andere persoonlijke gegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden opgeslagen - gewoonlijk na 7 (zeven) jaar - of wanneer opslag om wettelijke redenen ontoelaatbaar wordt.

In plaats van gegevens te wissen, kunnen ze ook worden geanonimiseerd, wat betekent dat elke verwijzing naar een persoon onherroepelijk wordt verwijderd.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Ze veroorzaken geen schade.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

Indien u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat hij u informeert over het plaatsen van cookies en u dit alleen in individuele gevallen toestaat.

Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Statistische evaluatie (tracking)

Google Analytics wordt gebruikt voor de statistische evaluatie van het gebruik van onze website.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van dergelijke doelgerichte cookies.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Hiervoor worden cookies gebruikt, die een analyse van het gebruik van de website door uw gebruikers mogelijk maken. De daarbij gegenereerde informatie wordt overgebracht naar de server van de aanbieder en daar opgeslagen. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website samenhangende gegevens en het doorsturen daarvan naar Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google in de instellingen van uw browser voorkomen.

U kunt dit voorkomen door uw browser zo in te stellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Wij hebben met de aanbieder een overeenkomst voor de afwikkeling van de overeenkomst afgesloten.

Social Media Plug-Ins

De Verhuurder maakt gebruik van zogenaamde "embedded" social media plug-ins (interfaces naar sociale netwerken) op de website. Bij een bezoek aan de website brengt het systeem door de integratie van de plug-ins automatisch een verbinding tot stand met het desbetreffende sociale netwerk en geeft gegevens door (IP-adres, bezoek aan de website, enz.).

De gegevensoverdracht gebeurt zonder tussenkomst van de operator en buiten diens verantwoordelijkheid. De gebruiker kan deze gegevensoverdracht voorkomen door uit te loggen uit de respectieve sociale netwerken alvorens de website te bezoeken. Alleen in de "ingelogde" toestand kan het sociale netwerk via automatische gegevensoverdracht specifieke gegevens aan het activiteitenprofiel van de gebruiker toekennen.

De automatisch doorgegeven gegevens worden uitsluitend gebruikt door de exploitanten van de sociale netwerken en niet door de exploitant. Meer informatie hierover, met inbegrip van de inhoud van de gegevensverzameling door de sociale netwerken, is rechtstreeks te vinden op de website van het desbetreffende sociale netwerk. Ook de privacy-instellingen kunnen daar worden aangepast.

De op de website geïntegreerde sociale netwerken zijn:

  • Instagram
    Instagram, LLC Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten

Uw rechten

U hebt in het algemeen recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, dataportabiliteit, herroeping en bezwaar.

Recht op informatie:
U hebt het recht om van ons te vernemen of en in welke mate wij uw gegevens verwerken.

Recht om een klacht in te dienen:
Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Oostenrijkse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, neem dan contact met ons op om eventuele problemen op te helderen. Uiteraard hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming of bij een toezichthoudende autoriteit binnen de EU.

Bevestiging van identiteit:
Om uw rechten en privacy te beschermen, hebben wij het recht om in geval van twijfel om een identiteitsbewijs te vragen.

Overmatig gebruik van rechten:
Indien u een kennelijk ongegrond of bijzonder vaak beroep doet op een van de bovengenoemde rechten, hebben wij het recht een redelijke verwerkingsvergoeding in rekening te brengen of te weigeren het verzoek te behandelen.

Verplichting tot samenwerking:
In het kader van de medewerkingsplicht zijn wij verplicht om op verzoek gegevens te verstrekken overeenkomstig de wettelijke bepalingen (bijv. BAO, Meldegesetz, ZPO, StPO, enz.).

Toezicht-houdende autoriteit Gegevens-bescherming

Toezichthoudende autoriteit voor de naleving van de gegevensbescherming in Oostenrijk:

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten inzake gegevensbescherming anderszins op enigerlei wijze zijn geschonden, kunt u ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Contact:

Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming
Wickenburggasse 8-10
1080 Wenen
Oostenrijk

Telefoon: +43 15311 520 25 25
E-mail: dsb@dsb.gv.at
Website: www.dsb.gv.at

Geldigheid

Diese Datenschutzerklärung gilt ab 25. Mai 2018 und ersetzt die bestehenden Datenschutzbestimmungen.